Menu
  • 4TET verze V.
  • 2.11.
  • V prodeji!
  • DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018
  • 10.10.
  • V prodeji!
  • Moja Reja! Poklady Srbské Lužice
  • 17.10.
  • V prodeji!
Úvod Program Pro školy O divadle Kontakty Projekty Pronájmy Předplatné Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Úplný název povinného subjektu: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

Zřizovací listina: zřizovací listina.pdf

3. Organizační struktura

organizační struktura: organigram.docx

4. Kontaktní spojení: Zobrazit stránku kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Teplická 587/75 Děčín IV., 405 02

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Teplická 587/75 Děčín IV., 405 02

4.3. Úřední hodiny: po-pá 9:00 - 15:00 hod

4.4. Telefonní čísla:

divadlo: 412530630

kino: 412531431

4.5. Číslo faxu: nepoužíváme

4.6. Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem:

https://www.divadlodecin.cz/

4.7. Elektronická adresa podatelny: mailto:divadlo@divadlodecin.cz

4.8. Další elektronické adresy: Zobrazit stránku kontakty

4.9. Datová schránka: fgdk5nf

5. Bankovní spojení: Případné platby lze poukázat na 28330431/0100

6. IČ: 00673692

7. DIČ: CZ00673692

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů (Zřizovací listina )zřizovací listina.pdf

8.2. Rozpočet: viz roční zpráva daného roku 2016 Roční zpráva 2016 -.doc

8.3. Roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 rozpis hospodareni 2017 .xls

8.4. Rozpočet na rok 2018 rozpocet na rok 2018.xlsx

8.5. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 Strednedoby vyhled PO.xlsx

Žádost o informace

Způsoby získání informací:

a) písemně: ředitel divadla MgA. Jiří Trnka na uvedené adrese Městské divadlo Děčín,

příspěvková organizace, Teplická 75, Děčín IV.

vedoucí kina Mgr.Martin Pošta na adrese Podmokelská 1070/24 Děčín IV., 405 02

b) elektronicky na e-mailové adrese: trnka@divadlodecin.cz - martinposta@kinosneznik.cz

Lhůty a termíny, postup při vyřizování:

Viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1. Způsoby podání žádostí:

a) písemně na sekretariát ředitele divadla na uvedené adrese: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, Teplická 587/75, Děčín IV., 405 02

b) elektronicky na e-mailové adrese: divadlo@divadlodecin.cz

10.2. Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti Městskému divadlu Děčín

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, divadlo odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace je Magistrát města Děčín (jeho věcně a funkčně příslušný odbor kultury). Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

12. Formuláře: neexistují předepsané formuláře

13. Popisy postupů: neexistují návody pro řešení životních situací

14. Předpisy:

14.1. Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

https://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-a-jeho-provadeci-predpisy/Uplne-aktualni-zneni-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101

14.2. Vydané právní předpisy: neexistují

Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: 2017_sazebnik-uhrad.doc

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod Program Pro školy O divadle Kontakty Projekty Pronájmy Předplatné

Generální partner městského divadla

Hlavní partneři městského divadla