Děčín FB Divadlo Garage Kino
Menu
Úvod Program Pro školy O divadle Kontakty Projekty Pronájmy Předplatné Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

1. Úplný název povinného subjektu: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení:

 

Zřizovací listina: zřizovací listina.pdf

 

3. Organizační struktura

 

organizační struktura: organigram.docx

 

4. Kontaktní spojení: Zobrazit stránku kontakty

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Teplická 587/75 Děčín IV., 405 02

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Teplická 587/75 Děčín IV., 405 02

 

4.3. Úřední hodiny: po-pá 9:00 - 15:00 hod

 

4.4. Telefonní čísla:

 

divadlo: 412530630

kino: 412531431

 

4.5. Číslo faxu: nepoužíváme

 

4.6. Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem:

 

https://www.divadlodecin.cz/

 

4.7. Elektronická adresa podatelny: mailto:divadlo@divadlodecin.cz

 

4.8. Další elektronické adresy: Zobrazit stránku kontakty

 

4.9. Datová schránka: fgdk5nf

 

5. Bankovní spojení: Případné platby lze poukázat na 28330431/0100

 

6. IČ: 00673692

 

7. DIČ: CZ00673692

 

8. Dokumenty:

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů (Zřizovací listina )zřizovací listina a dodatky.pdf, dodatek č.8.pdf

 

8.2. Rozpočet: viz roční zprávy Roční zpráva 2016 -.doc, Roční zpráva2017. pdf, Roční zpráva2018.doc, Rocni zprava 2019.doc

 

8.3. Roční finanční plán nákladů a výnosů rozpis hospodareni 2017.xls, rozpis hospodareni 2018.xls

 

8.4. Rozpočet na rok 2018 rozpocet na rok 2018.xlsx, rozpočet na rok 2019 rozpocet na rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 navrh rozpoctu 2020, návrh rozpočtu na rok 2021 navrh-rozpoctu-mestem-zrizene-prispevkove-organizace-na-rok-2021.pdf

 

8.5. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 Strednedoby vyhled PO.xlsx

 

Žádost o informace

 

Způsoby získání informací:

 

a) písemně: ředitel divadla MgA. Jiří Trnka na uvedené adrese Městské divadlo Děčín,

příspěvková organizace, Teplická 75, Děčín IV.

vedoucí kina Mgr.Martin Pošta na adrese Podmokelská 1070/24 Děčín IV., 405 02

b) elektronicky na e-mailové adrese: trnka@divadlodecin.cz - martinposta@kinosneznik.cz

 

Lhůty a termíny, postup při vyřizování:

 

Viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

10.1. Způsoby podání žádostí:

a) písemně na sekretariát ředitele divadla na uvedené adrese: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, Teplická 587/75, Děčín IV., 405 02

b) elektronicky na e-mailové adrese: divadlo@divadlodecin.cz

10.2. Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti Městskému divadlu Děčín

 

11. Opravné prostředky

 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, divadlo odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace je Magistrát města Děčín (jeho věcně a funkčně příslušný odbor kultury). Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

 

12. Formuláře: neexistují předepsané formuláře

 

13. Popisy postupů: neexistují návody pro řešení životních situací

 

 

14. Předpisy:

 

14.1. Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

https://business.center.cz/obcansky-zakonik/

 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-a-jeho-provadeci-predpisy/Uplne-aktualni-zneni-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101

 

14.2. Vydané právní předpisy: neexistují

 

Úhrady za poskytování informací:

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: 2017_sazebnik-uhrad.doc

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1. Vzory licenčních smluv

 

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

16.2. Výhradní licence

 

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Generální partner městského divadla

Hlavní partneři městského divadla